– Tổng quan về thị trường và so sánh tính năng chất lượng .

Tính năng so với đối tác :

t1

Sản phẩm của Nobel – C&C COLOR đạt giá trị ổn định trên cả hai thương hiệu .

Đánh giá khả năng kinh doanh.

t2

Bảng so sánh tính năng và chất lượng sản phẩm :

t3

t4